วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ลาวาคืออะไรกันแน่

แมกมา เป็นวัสดุหลอมเหลวอยูภายในโลกเกิดจากการหลอมละลาย ของสวนประกอบตางๆที่อยูในชั้น แมนเทล (mantle) ซึ่งเป็นชั้นที่ 2 ของโลก อยูระหวางเปลือกโลก (crust) กับแกนโลก (core) ทั่วไปแลวแมกมาจะมีความรอนสูงมากมีลักษณะเป็น ของเหลวขนๆ ที่ มี สวนประกอบภายในเป็นทั้งของแข็งและกาซ โดยสวนที่เป็นของแข็ง นั้น คือ ผลึกแร (mineral crystal) ที่มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ธาตุที่พบใน แรซิลิกา (silicate Mineral) ประกอบไป ดวย คารบอนไดออกไซดและไอนํา กาซที่กักตัวอยูใน แมกมานี้จะ ถูกลอมรอบดวยหินแมกมา มีสภาพเป็นของเหลวได เนื่องจาก ความรอนมหาศาลทําใหอิออน (ions) ที่อยูภายในสามารถ เคลื่อนตัวไดอยางอิสระนั่นเอง เมื่อภูเขาไฟปะทุหรือระเบิด แรงระเบิดจะพนเอาเศษหินออกมาและ หลายครั้งก็จะพนลาวาออกมาอยางมากมาย ลาวาเป็นสวน ประกอบที่ สําคัญของแมกมานั่นเอง เพียงแตสวนประกอบที่ เป็นกาซที่อยูในแมก มานั้นไดหายไปกับอากาศหรือนําแลว